Бит Мак започнува со работа во 1996 година, и до ден денес обезбедува квалитетен сервис и опрема за своите потрошувачи. Најпрвин, компанијата започнува со својата работа преку нудење на компјутерска опрема и обука, за подоцна да го прошири својот обем на делување со цел задоволување на најновите трендови и развој во сферата на технологијата. Денес, Бит Мак е една од водечките компании за компјутерски системи и мрежи, мрежи за набљудување и процесна индустрија. Нашата експертиза започнува од процесен дизајн и имплементација на автоматски индустриски процеси и СКАДА системи, дизајн и разработка на вгнездени системи по потреба, до изработка на софтвер и софтверски решенија. Нашиот тим од посветени и квалификувани инженери и консултанти е секогаш подготвен да ја посвети своето експертиза во анализирање на Вашите потреби и изготвување на оддржливи решенија.

 

 

 

 

Bit Mak is a company that began it's work in 1996, and ever since has been ensuring quality provision of services and equipment purchase to its customers. Initially, the company began its work by providing an offer of computer equiptment and IT classes, afterwards broadening its scope of work to fit the new trends and developments in the tech sphere. Today, Bit Mak is one of the leading companies when it comes to computer systems and networks, survailance networks and process industry. Our expertise varies from design and implementation of automation for industrial processes and SCADA systems, design and development of custom embedded systems to software development. Our team of devoted and skilled engineers and consultants is always ready and eager to devote their time to analyzing your needs and developing an up to date and cost effective solutions that will address your needs today and in the future.

  •